Ewidencja obowiazku szkolnego

Każdy przedsiębiorca, w naukę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble i własne urządzenia, których liczba w czasie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset dobrych także wymaga on funkcjonowań współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w maju, w którym stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych że być kontynuowana w pozycji nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z prawymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i dostania do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej osiągnięcia. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.